Algemene voorwaarden

1) Algemeen
Marga maakt gezinnen gelukkiger is opgericht door Marga Huis in ’t Veld (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Waalwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17260713. Marga maakt gezinnen gelukkiger richt zich op het coachen van volwassenen (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.

2) Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Marga maakt gezinnen gelukkiger en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3) Vertrouwelijkheid
Marga maakt gezinnen gelukkiger is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

4) Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

5) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
a) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen
b) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach onmiddellijk opeisbaar.

6) Tarieven
Het tarief en/of de pakketprijs is vooraf besproken met de cliënt. Op de dienst coaching  is geen BTW van toepassing.

7) Betalingsvoorwaarden
Per maand wordt het overeengekomen bedrag in zijn geheel gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De cliënt is verplicht de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Marga maakt gezinnen gelukkiger. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Marga maakt gezinnen gelukkiger een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Marga maakt gezinnen gelukkiger gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €20,00 per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Marga maakt gezinnen gelukkiger, is de coach genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Marga maakt gezinnen gelukkiger gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan de betalingsverplichting hebben voldaan.

8) Aansprakelijkheid
Het advies van de coach is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Marga maakt gezinnen gelukkiger is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Marga maakt gezinnen gelukkiger, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Marga maakt gezinnen gelukkiger. Vergoeding aan de cliënt kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Marga maakt gezinnen gelukkiger. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Marga maakt gezinnen gelukkiger aan altijd contact op te nemen met uw huisarts..

9) Toepasselijk recht en geschillen
a) Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
b) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.

10) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.margamaaktgezinnengelukkiger.nl
b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.